Lista över gårdar och brukare under Kroppa bruk

år 1659

*********************************************************************************************

Här nedan publiceras en redigerad variant av den avskrift av Otto Dress köpebrev för Kroppa bruk, daterat 23 mars 1659, som publicerades första gången i boken "Ur Storforsverkens Historia" av Gust. Ekman år 1921. Originalet har ej studerats. Om du hittar felaktigheter i texten, vore jag mycket glad för ett meddelande, så att uppgifterna blir så korrekta som möjligt. I vanlig text hittar du min tolkning av texten och inom (parantes) Gust. Ekmans avskrift från 1921. Personerna är, i motsats till originalet, sorterade sockenvis och efter gårdsnamnet.

Notera att det  fanns fler hemman och bergstorp, kanske även med samma namn som nedanstående, men som inte lydde under Kroppa bruk. Det fanns fler bruk i Kroppa och Lungsund socknar vid den här tiden - Ackkärr, Bjurbäcken och Kungsskogen.

© Stefan Björn, Ö Bondetorp 529, 382 93 Nybro                    

**********************************************************************************************

Iagh Claude Roquette, bekenner och här medh witterligit giör, dhett iag af berådde mode, medh min kiäre hustrus ja och samtycke hafwer såldt och uplåtit till Ehreborne och Achtade Otto Dres och hans kiäre hustru mitt Iärne Bruck Kroppa i Wermelandh belägit, medh Masugnar, hamrar och alla dess tillhörige pertinentier och lägenheter, medh hwadh jinventarium sher medh finnes; Theslijkes och efterskrefne hemman och Rentor i Örebro Landzhöffdinge döme, wärmelandz Bergzslagh, och Kroppa Sochn, nemnbl ...

Kroppa socken

Johan i Baggetorp (Johan i Baggetorp) - cronehemman ett trediedels
Bosjö hammare (Boo Siö hammar) - rentar ett skeppundh stångjärn
Per i Daglösviken (Peder i Daghlöesswijken) - bergz cronotorpare
Halvar i Daglösviken (Halfwardh jbidem) - bergz cronotorpare
Jon i Fallet (Joen i fallet) - cronehemman ett fierdedels
Schen Eriksson i Fors (Skeen Erick i Fåriss) - bergz cronotorpare
Gammelkroppa hammare (Gamble Kropp hammar) - rentar tu skeppundh järn
Herrhult hammare (Herrehuldtz hammar) - rentar halft annat skeppundh järn
Anders i Hornkullen (Anders i Hörnekullen) - bergz cronotorpare
Anders Andersson i Hornkullen (Anders Andersson jbidem) - bergz cronotorpare
Anders Jonsson i Hornkullen (Anders Joensson jbidem) - bergz cronotorpare
Hättälvens hammare (Hettelfs hammar) - rentar ett skeppundh stångjärn
Jon i Jordkullen (Ioen i jordkullen) - bergz cronotorpare
Henning i Jordkullen (Hemmingen ibidem) - bergz cronotorpare
Per i Lindhöjden (Peder i linnehögden) - bergz cronotorpare
Lars i Mögsjön (Larss i Miögesiön) - bergz cronotorpare
Anders i Rönningen (Anders i Röningen) - cronehemman ett fierdedels
Anders i Storfors (Anderss i Storefårs) - arff och egit hemman ett heltt
Svartsångens hammare (Swartzångs hammar) - rentar ett skeppundh järn
Per i Vargtorpet (Peder i Warietorp) - cronehemman ett trediedels

Lungsund socken

Ackkärrs kvarn (Aketierss Quarn) - rentar Een thunna miöhl
Olof i Västra Ackkärrstorp (Oloff i West. Ackekiärsstorp) - skattehemman ett fierdedels
Hans i Björnbotten (Hans i Biörnebottn) - cronehemman ett fierdedels
Huger i Björnbäcken (Hugor i Biörnebäcken) - skattehemman ett fierdedels
Anders i Brosätter (Anders i broosätter) - cronehemman ett fierdedels
Halvar i Bäck (Halfward i Bäck) - cronehemman ett fierdedels
Björn i Galtskär (Biörn i Galteskiär) - cronehemman ett fierdedels
Jöns i Gäddetjärn (Jöens i Giäderkiernen) - cronehemman ett fierdedels
Amund i Hytte (Amundh i Hytte) - cronehemman ett halft
Olof i Höjden (Oloff i Högden) - bergz cronotorpare
Nils i Östra Klennoret (Nielss i Öst. Klenorett) - cronehemman ett fierdedels
Per i Västra Klennoret (Peder i Wäst. Klenoret) - cronehemman ett fierdedels
Anders  i Kärret (Anders i Kiärr) - cronehemman ett fierdedels
Jöns i Lillefors (Jöns i Lilleforss) - cronehemman ett halft
Nils i Lillungen (Nilss i lillelungz torp) - cronehemman ett fierdedels
Anders i Lunden (Anders i lunden) - bergz cronotorpare
Matlången (Mattlongen) - skattehemman ett halft
Matlångs hammare (Matlångz hammar) - rentar tu skeppundh järn
Per i Mosserud (Peder i Moserudh) - (med en kronoö) skattehemman ett fierdedels
Halvar i Mossviken (Hallar i Måssewijken) - cronehemman ett fierdedels
Olof i Råglanda (Oloff i Råglanda) - skattehemman ett trediedels
Torsten i Sandviken (Torsten i Sandwijken) - bergz cronotorpare
Nils i Sjötorp (Nielss i Siötorp) - cronehemman ett fierdedels
Börje i Skälstabacken (Börie i Siällstabacken) - bergz cronotorpare
Olof i Skälstabacken (Oloff jbide) - bergz cronotorpare
Jon  i Släbråten (Ioen i Släbrotten) - skattehemman ett trediedels
Erik i Snårbotten (Erick i Snårbotten) - bergz cronotorpare
Olof i Stegelvikstorp (Oloff i Steglewijkztorp) - cronehemman ett fierdedels
Sven i Sävsjön (Swen i Sääf Siön) - cronehemman ett fierdedels
Henrik i Tjärn (Hinderich i Kiärnen) - bergz cronotorpare
Per i Tjärntorp (Peder i Kiärnetorpet) - bergz cronotorpare
Halvar i Tranmyren (Halfward i Trannemyran) - cronehemman ett fierdedels


Den här sidan uppdaterades senast den 18 mars 2001